CU. Elementarz krótkofalowca. Bandplan

Wstęp i wyjaśnienie podstawowych pojęć

Bandplan to określenie zapożyczone z języka angielskiego, oznaczające: rozplanowanie pasma. Znajomość bandplanu to podstawowa wiedza każdego radioamatora – można ją porównać do znajomości zasad ruchu drogowego. Jeśli nie posiadamy choćby podstawowej wiedzy, dotyczącej zasad poruszania się w przestrzeni publicznej – nie będziemy w stanie bezpiecznie poruszać się po ulicach. Jeśli nie znamy bandplanu – nie wiemy, jak wykorzystywać dostępne dla nas pasma, aby nie powodować zakłóceń i problemów.

Bandplan specyfikuje wiele istotnych informacji. Najważniejsze to:

 • Specyfikacja zakresu (od/do) częstotliwości dostępnych dla radioamatorów
 • W ramach każdego zakresu specyfikacja dozwolonych rodzajów pracy (emisji)
 • Określenie, w niektórych wypadkach, dozwolonej mocy nadajnika
 • Określenie specjalnego przeznaczenia niektórych częstotliwości
 • Określenie zasady wykorzystania danego zakresu przez radioamatorów (np. zasada wyłączności, zasada drugiej ważności, zasada pierwszej ważności)

To tylko najważniejsze funkcje bandplanu. Jeśli wczytamy się dokładnie w informacje w nim zawarte, okaże się, że jest to kopalnia wiedzy. Wiedzy podstawowej i niezbędnej.

Prawie każdy krótkofalowiec w pierwszych latach aktywnej pracy na pasmach w widocznym miejscu przy stacji umieszcza wydruk bandplanu. Z biegiem czasu, wraz z nabywaniem doświadczenia znajomość bandplanu staje się czymś całkowicie naturalnym i oczywistym.

Krótkofalarstwo to specyficzne hobby, którego podstawy są regulowane międzynarodowymi przepisami. W tym zakresie najważniejszą instytucją jest ITU czyli International Telecommunication Union. Interesy radioamatorów całego świata na forum ITU reprezentuje IARU czyli International Amateur Radio Union. Z kolei interesy polskich krótkofalowców w ramach IARU reprezentuje Polski Związek Krótkofalowców. Taka organizacja krótkofalarstwa na międzynarodowym poziomie pozwala dbać o nasze prawa, umożliwia ochronę pasma amatorskich przed nieuprawnionym wykorzystaniem, umożliwia także uzyskiwanie nowych pasm itd. Należy pamiętać, że we współczesnym świecie częstotliwości widma radiowego są towarem – niejednokrotnie bardzo pożądanym. Jako radioamatorzy musimy chronić nasze częstotliwości i rozmawiać o dostępie do pasm na równi z instytucjami rządowymi czy komercyjnymi. Ten temat jest rozszerzony w tych rozdziałach „Elementarza”, które przybliżają funkcjonowanie ITU oraz IARU.

Międzynarodowy system zarządzania częstotliwościami ma jeszcze jedną zaletę: na całym świecie krótkofalowcy mają dostęp do tych samych zakresów częstotliwości. Tak można ogólnie powiedzieć, choć należy pamiętać, że od tej ogólnej zasady są odstępstwa. Dokładne zakresy częstotliwości dopuszczonych do wykorzystania przez radioamatorów mogą być nieco inne w różnych krajach. Zdarza się także, że niektóre pasma nie są w niektórych krajach w ogóle dostępne (np. pasmo 30 metrów). Są to jednak wyjątki od ogólnych, światowych reguł.

Polska jest członkiem ITU, a Polski Związek Krótkofalowców należy do IARU. Nie oznacza to jednak, że automatycznie wszystkie ustalenia podjęte na międzynarodowym forum zaczynają obowiązywać w Polsce. Dla polskich krótkofalowców kluczowe są przepisy polskiego prawa. W zakresie zakresów pasm amatorskich i sposób ich wykorzystania kluczowym dokumentem jest Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości (KTPC). Jest to rozporządzenie państwowe – a raczej rozporządzenia – bo w miarę wprowadzania zmian wydawane są kolejne rozporządzenia uzupełniające. Opracowanie KTPC wynika wprost z Prawa telekomunikacyjnego.

Nasz polski bandplan wynika wprost z KTPC w zakresie pasm amatorskich. Dokument PDF, specyfikujący te zagadnienia można znaleźć na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

ZAKRESY AMATORSKIE (na podstawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości)

Jak to wszystko pogodzić i czego się trzymać? Najlepiej tych informacji, które publikujemy poniżej. Jest to zestawienie specyfikujące zakresy dostępne dla polskich radioamatorów (wynikające z KTPC) oraz zalecenia IARU w zakresie sposobu wykorzystania poszczególnych pasma amatorskich.

Aby jednak było łatwiej, posłużmy się przykładem pasma 60 metrów. Odpowiednie krajowe przepisy, które otworzyły nam dostęp do tego pasma zostały opublikowane w połowie roku 2017. KTPC (patrz dokument UKE powyżej) następująco opisuje to pasmo:

f dolna (kHz)

f górna (kHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

5351,5

5366,5

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Amatorska 5.133B

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

Dla zrozumienia informacji umieszczonej w tej tabeli istotne jest przeczytanie przypisów, które znajdują się pod tabelą. Nie będziemy ich tutaj cytować (dokument warto pobrać ze strony UKE), ale wspomnimy o najważniejszych rzeczach. Przypis 5.133B informuje, że w paśmie tym w Polsce można używać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p) 15 W (w innych krajach może to wyglądać nieco inaczej). Ponadto w kolumnie „Przeznaczenie” służba radiowa oznaczona jako „Amatorska” jest umieszczona na trzeciej pozycji. To oznacza, że radioamatorzy mogą wykorzystywać to pasmo na zasadach drugiej ważności. Inaczej mówiąc, w paśmie 60 metrów nie jesteśmy głównymi użytkownikami pasma i musimy zawsze ustąpić innym, stałym służbom. Wszystkie te informacje wynikają z przypisów do tabeli. Jeszcze raz warto powtórzyć: dokument opracowany przez UKE należy sobie pobrać na dysk, aby w razie potrzeby zaglądać do niego i weryfikować sposób pracy.

Teraz wobec tego spójrzmy na band plan IARU Region 1 (Polska należy do 1 Regionu IARU).

Zakres

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

5351.5 – 5354.0

200

CW, emisje wąskopasmowe: patrz UWAGI

5354.0 – 5366.0

2700

Wszystkie emisje; Dla łączności głosowych preferowana emisja USB (##): patrz UWAGI

5366.0 – 5366.5

29 (!)

Emisje wąskopasmowe słabych sygnałów: patrz UWAGI

 • CW: łączności CW są dopuszczone w całych zakresach pasm, poza częstotliwościami przeznaczonymi dla radiolatarni.
 • Emisje wąskopasmowe: emisje zużywające maksymalnie 500 Hz szerokości pasma, w tym CW, RTTY, PSK itd.
 • (##) Najwyższy odczyt częstotliwości dla emisji USB: 5363 kHz.

Tyle tytułem dość długiego wstępu. Poniżej zamieszczamy bandplan 1 Regionu IARU w zakresie fal krótkich. Tłumaczenie dokumentu (poza zakresem pasm 630 metrów oraz 60 metrów) zostało przygotowane przez Pawła Zakrzewskiego SP7TEV – Oficera Łącznikowego PZK-IARU, we współpracy z Zygmuntem Szumskim SP5ELA. Dziękujemy za udostępnienie gotowego materiału. Wykaz został uzupełniony o oznaczenie sposobu wykorzystania i maksymalnej mocy (jeśli dotyczy to danego pasma).

Oryginalny tekst (PDF) można pobrać ze strony IARU-R1: https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/08/hf_r1_bandplan.pdf.

Pasma fal krótkich Band Plan IARU Region 1

Pasmo 2200 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie drugiej ważności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

135,7 – 137,8

200

CW, QRSS oraz wąskopasmowe emisje cyfrowe

 • UWAGI:
  • RR 5.67A Stacje służby amatorskiej używające częstotliwości w paśmie 135.7-137.8 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej wypromieniowanej mocy 1 W (e.i.r.p.) i nie powinny powodować zakłóceń dla stacji służb radionawigacyjnych  pracujących w krajach podanych w No. 5.67. (WRC-07) (Cavtat 2008)
  • RR 5.67B Wykorzystanie pasma 135.7-137.8 kHz w Algierii, Egipcie, Iranie (Islamska Republika), Iraku, Libii, Libijskiej Arabskiej Dżamahirijji, Libanie, Arabskiej Republice Syryjskiej, Sudanie i Tunezji jest ograniczone do służb stałych oraz ruchomych służb morskich. Służba amatorska nie powinna być aktywna w wyżej wymienionych krajach w paśmie 135.7-137.8 kHz, co powinno być uwzględnione przez kraje dopuszczające jego użytkowanie. (WRC-07) (Cavtat 2008)

Pasmo 630 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie drugiej ważności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

472 – 475

200

CW (patrz: UWAGI)

475 – 479

( # )

Emisje wąskopasmowe: CW i emisje cyfrowe (patrz: UWAGI)

 • UWAGI:
  • nie wyspecyfikowano maksymalnej szerokości pasma; sugerowana wartość: 500 Hz
  • szczegóły przedstawione w bandplanie pasma powinny być rozumiane jako „proponowane wykorzystanie” (VA14_C4_Rec_02)
  • Przy wyborze częstotliwości do pracy szczególną uwagę należy zwrócić na wciąż funkcjonujące niekierunkowe radiolatarnie czyli Non Directional Beacons (NDB) wykorzystywane w służbie radionawigacyjnej!
  • Ograniczenie dla maksymalnej maksymalnej wypromieniowanej mocy wynosi 1 W (e.i.r.p.)

Pasmo 160 metrów

Wykorzystanie:

 • zakres 1810 – 1850 kHz: wyłączność
 • zakres 1850 – 2000 kHz: współdzielone

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

1810 – 1838

200

CW, 1836 kHz – QRP środek aktywności

1838 – 1840

500

Emisje wąskopasmowe

1840 – 1843

2700

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, (*)

1843 – 2000

2700

Wszystkie emisje, (*)

 • (*)
  • Krótkofalowcy w krajach, które mają alokację SSB WYŁĄCZNIE poniżej 1840 kHz mogą nadal z niej korzystać, ale stowarzyszenia krajowe w tychże krajach są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych działań przy udziale ich administracji wydających licencje w celu dostosowania przydziałów emisji fonicznej zgodnie z podziałem pasm 1. Regionu (Region 1 Bandplan). (Davos 2005)

Pasmo 80 metrów

Zasada wykorzystania: pasmo współdzielone.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

3500 – 3510

200

CW, priorytet dla pracy międzykontynentalnej

3510 – 3560

200

CW, segment pasma preferowany do zawodów, 3555 kHz – QRS środek aktywności

3560 – 3580

200

CW, 3560 kHz – QRP środek aktywności

3580 – 3590

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe

3590 – 3600

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

3600 – 3620

2700

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe), (*)

3600 – 3650

2700

Wszystkie emisje, 3630 kHz – środek aktywności Digital Voice, segment pasma preferowany do zawodów SSB, (*)

3650 – 3700

2700

Wszystkie emisje, 3690 kHz – środek aktywności SSB QRP

3700 – 3800

2700

Wszystkie emisje, segment pasma preferowany do zawodów SSB
3735 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności
3760 kHz – Kanał ratunkowy 1. Regionu, środek aktywności

3775 – 3800

2700

Wszystkie emisje, priorytet dla pracy międzykontynentalnej

 • (*)
  • W przypadku braku łączności DX-owych, segmenty zawodów nie powinny obejmować wycinków 3500-3510 kHz lub 3775-3800 kHz. Stowarzyszenia członkowskie będą mogły ustalać inne (niższe) limity dla zawodów krajowych (w tych granicach).
  • Zakres 3510-3600 kHz może być wykorzystywany dla radiolatarni (bikonów) ARDF (CW) (Davos 2005)
  • Stowarzyszenia członkowskie powinny nawiązać kontakt z własnymi władzami telekomunikacyjnymi i wnioskować, aby nie przydzielano częstotliwości stacji innym niż amatorskie w segmencie pasma, który w ramach IARU został przypisany dla międzykontynentalnych łączności dalekiego zasięgu.

Pasmo 60 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie drugiej ważności.

Zakres

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

5351.5 – 5354.0

200

CW, emisje wąskopasmowe: patrz UWAGI

5354.0 – 5366.0

2700

Wszystkie emisje; Dla łączności głosowych preferowana emisja USB (##): patrz UWAGI

5366.0 – 5366.5

29 (!)

Emisje wąskopasmowe słabych sygnałów: patrz UWAGI

 • UWAGI
  • CW: łączności CW są dopuszczone w całych zakresach pasm, poza częstotliwościami przeznaczonymi dla radiolatarni.
  • Emisje wąskopasmowe: emisje zużywające maksymalnie 500 Hz szerokości pasma, w tym CW, RTTY, PSK itd.
  • (##) Najwyższy odczyt częstotliwości dla emisji USB: 5363 kHz.
  • Ograniczenie dla maksymalnej maksymalnej wypromieniowanej mocy wynosi 15 W (e.i.r.p.)

Pasmo 40 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

7000 – 7040

200

CW, 7030 kHz – QRP środek aktywności

7040 – 7047

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe

7047 – 7050

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

7050 – 7053

2700

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)(*)

7053 – 7060

2700

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe

7060 – 7100

2700

Wszystkie emisje, SSB segment pasma preferowany do zawodów
7070 kHz – Digital Voice środek aktywności
7090 kHz – SSB QRP środek aktywności

3600 – 3650

2700

Wszystkie emisje, 3630 kHz – środek aktywności Digital Voice, segment pasma preferowany do zawodów SSB, (*)

7100 – 7130

2700

Wszystkie emisje, 7110 kHz – Kanał ratunkowy 1. Regionu, środek aktywności

7130 – 7200

2700

Wszystkie emisje, segment pasma preferowany do zawodów SSB
7165 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności

7175 – 7200

2700

szystkie emisje, priorytet dla pracy międzykontynentalnej

Pasmo 30 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadach drugiej ważności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

10100 – 10140

200

CW, 10116 kHz – QRP środek aktywności

10140 – 10150

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe

 • (*)
  • SSB może być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych związanych z zapewnieniem natychmiastowego bezpieczeństwa dla życia i mienia, wyłącznie przez stacje uczestniczące w obsłudze łączności kryzysowej.
  • Wycinek pasma od 10120 kHz do 10140 kHz może być wykorzystywany do transmisji SSB w strefie Afryki na południe od równika w czasie lokalnych godzin dziennych.
  • Biuletyny informacyjne w paśmie 10 MHz nie powinny być nadawane jakąkolwiek emisją.

Pasmo 20 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

14000 – 14060

200

CW, preferowany segment dla zawodów, 14055 kHz – QRS – środek aktywności

14060 – 14070

200

CW, 14060 kHz – QRP – środek aktywności

14070 – 14089

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe

14089 – 14099

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

14099 – 14101

IBP, wyłącznie dla radiolatarni (bikonów)

14101 – 14112

2700

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

14112 – 14125

2700

Wszystkie emisje

14125 – 14300

2700

Wszystkie emisje, SSB preferowany segment dla zawodów
14130 kHz – Digital Voice, środek aktywności
14195 kHz ± 5 kHz – priorytet dla ekspedycji DX-owych
14230 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności
14285 kHz – SSB QRP – środek aktywności

14300 – 14350

2700

Wszystkie emisje, 14300 kHz -glob. łączność kryzysowa, środek aktywności

IBP = International Beacon Project

Pasmo 17 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

18068 – 18095

200

CW, 18086 kHz – QRP środek aktywności

18095 – 18105

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe

18105 – 18109

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

18109 – 18111

IBP, wyłącznie dla radiolatarni (bikonów)

18111 – 18120

2700

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

18120 – 18168

2700

Wszystkie emisje
18130 kHz – SSB QRP środek aktywności
18150 kHz – Digital Voice środek aktywności
18160 kHz – Globalna łączność kryzysowa, środek aktywności

IBP = International Beacon Project

Pasmo 15 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

21000 – 21070

200

CW, 21055 kHz – QRS wolna telegrafia, środek aktywności
21060 kHz – QRP – środek aktywności

21070 – 21090

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe

21090 – 21110

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

21110 – 21120

2700

Wszystkie emisje (z wyłączeniem SSB) – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

21120 – 21149

500

Emisje wąskopasmowe

21149 – 21151

IBP, odcinek wyłącznie dla radiolatarni (bikonów)

21151 – 21450

2700

Wszystkie emisje,
21180 kHz – Digital Voice środek aktywności,
21285 kHz – SSB QRP środek aktywności
21340 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności
21360 kHz – Globalna łączność kryzysowa, środek aktywności

IBP = International Beacon Project

Pasmo 12 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

24890 – 24915

200

CW, 24906 kHz – QRP środek aktywności

24915 – 24925

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe

24925 – 24929

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

24929 – 24931

IBP, odcinek wyłącznie dla radiolatarni (bikonów)

24931 – 24940

2700

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje cyfrowe (bezobsługowe)

24940 – 24990

2700

Wszystkie emisje, 24960 kHz – środek aktywności, Digital Voice

IBP = International Beacon Project

Pasmo 10 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz)

Max szerokość pasma [Hz]

Preferowane emisje i wykorzystanie

28000 – 28070

200

CW, 28055 kHz – QRS szybka telegrafia, środek aktywności
28060 kHz – QRP środek aktywności

28070 – 28120

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe

28120 – 28150

500

Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje cyfrowe (bezobsługowe)

28150 – 28190

500

Emisje wąskopasmowe

28190 – 28199

28190 – 28199 IBP, radiolatarnie (bikony) czynne wg podziału zgodnie z czasem regionalnym

28199 – 28201

IBP, radiolatarnie (bikony) czynne wg podziału zgodnie z czasem światowym

28201 – 28225

IBP, radiolatarnie (bikony) czynne w trybie ciągłym

28225 – 28300

2700

Wszystkie emisje – radiolatarnie (bikony)

28300 – 28320

2700

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje cyfrowe (bezobsługowe)

28320 – 29100

2700

Wszystkie emisje
28330 kHz – Digital Voice, środek aktywności
28360 kHz – SSB QRP środek aktywności
28680 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności

29000 – 29100

6000

Wszystkie emisje

29100 – 29200

6000

Wszystkie emisje – FM simpleks – kanały10 kHz

29200 – 29300

6000

Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)

29300 – 29510

6000

Satelity – linki ziemia-sateliat (uplink) i satelita-ziemia (downlink)

29510 – 29520

Kanał ochronny

29520 – 29590

6000

Wszystkie emisje – FM wejścia przemienników (RH1 – RH8)

29600

6000

Wszystkie emisje – kanał wywoławczy FM

29610

6000

Wszystkie emisje – FM przemienniki simpleksowe (retransmisja-wejście i wyjście)

29620 – 29700

6000

Wszystkie emisje – FM wyjścia przemienników (RH1 – RH8)

 • UWAGI:
  • Stowarzyszenia członkowskie powinny powiadomić wszystkich operatorów, aby nie nadawali na częstotliwościach pomiędzy 29.300 and 29.510 MHz, aby zapobiec interferencjom z linkami satelita-ziemia (downlink) dla satelitów amatorskich.
  • Powinny być stosowane preferowane częstotliwości pracy NBFM co 10 kHz od 29.110 do 29.290 MHz włącznie. Dewiacja ± 2,5 kHz – wykorzystywana przy maksymalnej częstotliwości modulacji 2,5 kHz.
  • IBP = International Beacon Project

Bandplan pasm amatorskich powyżej 30 MHz

Podobne zasady opisują także sposób wykorzystania wyższych pasm dostępnych dla krótkofalowców. Szczegółowe bandplany tych pasm zostały doskonale opracowane i opublikowane na stronie internetowej Polskiego Klubu UKF: http://pk-ukf.org.pl/band-plany/. Warto odwiedzić stronę PK-UKF nie tylko ze względu na te dane, ale także dlatego, że jest tam wiele informacji dla pasjonatów pracy na wyższych częstotliwościach.

Poniżej publikujemy jedynie zakresy wyższych pasm amatorskich oraz dodatkowe informacje, wynikające z Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Zakres

Sposób wykorzystania

50 – 52 MHz

na zasadzie drugiej ważności
maksymalnie 100 W (EIRP)

70 – 70,3 MHz

na zasadzie drugiej ważności
maksymalnie 20 W (EIRP)

144 – 146 MHz

wyłączność

430 – 440 MHz

współdzielone

1240 – 1300 MHz

na zasadzie drugiej ważności

2300 – 2450 MHz

na zasadzie drugiej ważności

3400 – 3410 MHz

na zasadzie drugiej ważności

5650 – 5850 MHz

na zasadzie drugiej ważności

10 – 10,5 GHz

na zasadzie drugiej ważności

24 – 24,05 GHz

wyłączność

24,04 – 24,25 GHz

na zasadzie drugiej ważności

47 – 47,2 GHz

wyłączność

76 – 83 GHz

na zasadzie drugiej ważności

122,25 – 123 GHz

na zasadzie drugiej ważności

134 – 136 GHz

na zasadzie pierszej ważności

136 – 141 GHz

na zasadzie drugiej ważności

241 – 248 GHz

na zasadzie drugiej ważności

248 – 250 GHz

na zasadzie pierwszej ważności

Teraz, kiedy już znamy bandplan nie pozostaje nic innego poza stwierdzeniem: CU – do spotkania na pasmach


>> CU. Elementarz krótkofalowca: Fale krótkie. Podział pasma. Propagacja (wersja PDF)

Tomek SP5UAF

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *