CU. Elementarz krótkofalowca. ITU (International Telecommunication Union)

Jaka instytucja jest odpowiedzialna za przyznawanie uprawnień do korzystania z danych części widma radiowego do celów amatorskich? Kto zadecydował o tym, że jednym z prefiksów wyróżniających Polskę jest SP? Tego typu pytania zadaje sobie wielu początkujących krótkofalowców. 

Wiele osób uważa, że decdujące znaczenie mają krajowe władze i instytucje, w których zakresie znajdują się zagadnienia związane z radiokomunikacją. To częściowo prawda, ale z pewnością każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tematy związane z wykorzystaniem widma radiowego wymagają ustaleń na poziomie międzynarodowym. Rzeczywiście…

Różne aspekty ludzkiej działalności i aktywności są regulowane międzynarodowymi traktatatmi. Popatrzmy na listę kilku zaledwie instytucji, których celem jest koordynowanie na międzynarodowym poziomie przepisów, dotyczących różnych sfer działalności:

 • World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu)
 • World Health Organization (World Health Organization)
 • Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (United Nations World Tourism Organization)
 • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization)

To tylko kilka przykładów. Każda z tych organiacji powstała po to, aby na szczeblu międzynarodowym wypracować pewne standardy i przepisy, króre sprawiają, że w poszczególnych karajach stosujemy podobne normy, przestrzegamy jednakowych zasad bezpieczeństwa, ujednolicamy przepisy itd.

Dla krótkofalowców taką organizacją, która na poziomie międzynarodowym ustala sposób wykorzystania widma radiowego jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU – International Telecommunication Union). Z pewnością warto, aby każdy operator-krótkofalowiec rozumiał, czym jest ITU i dlaczego jego działania i decyzje są ważne.

Polska jest członkiem ITU od 1921 roku

International Telecommunication Union (ITU) czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się – jak mówi sama nazwa – zagadnieniami dotyczącymi telekomunikacji. Swoim zakresem te zagadnienia obejmują także Służbę Amatorską oraz Służbę Amatorską Satelitarną.

Postanowienia podejmowane przez ITU mają kluczowe znaczenie dla każdego krótkofalowca, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi ITU.

Większość krajów świata to państwa członkowskie  ITU, które w ramach podpisywanych traktatów zgadzają się przestrzegać decyzji ITU w zakresie sposobów wykorzystania widma radiowego.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ. Zajmuje się zagadnieniami technologii informacji i komunikacji. ITU posiada bardzo rozbudowaną stronę internetową www.itu.int, na której jest zaprezentowanych wiele informacji dotyczących  funkcjonowania tej międzynarodowej organizacji. ITU ma swoją siedzibę w Genewie w Szwajcarii i zrzesza blisko 200 państw członkowskich oraz ponad 700 tzw. członków sektorowych i stowarzyszonych.

Od czasu swojego powstania ITU koordynuje wspólne wykorzystanie widma radiowego w skali ogólnoświatowej, promuje współpracę międzynarodową w zakresie przydzielania orbit satelitów, działa na rzecz intensyfikacji infrastruktury telekomunikacyjnej w krajach rozwijających się, ustanawia światowe standardy stymulujące bezkolizyjne wzajemne łączenie się szerokiej gamy systemów komunikacyjnych oraz zajmuje się innymi globalnymi zagadnieniami – takimi jak łagodzenie zmian klimatycznych i zwiększanie cyberbezpieczeństwa.

Organizacyjnie ITU obejmuje trzy sektory:

 • Sektor Radiokomunikacji (ITU-R),
 • Sektor Rozwoju (ITU-D),
 • Sektor Normalizacji (ITU-T).

Interesy krótkofalowców są na arenie ITU reprezentowane przez IARU (International Amateur Radio Union – Międzynarodowy Związek Krótkofalowców). IARU jest członkiem sektorowym ITU zarówno w ramach Sektora ITU-R jak i Sektora ITU-D. IARU w bierze udział w pracach tych  tych dwóch sektorów poprzez angażowanie się w spotkania zespołów i grup roboczych, gdzie omawiane i ustalane są kwestie mogące mieć wpływ na Służbę Radioamatorską lub Służbę Radioamatorską Satelitarną.

Co cztery lata zwoływana jest Konferencja Pełnomocników, która stanowi najwyższy organ władz ITU. W okresie pomiędzy Konferencjami Pełnomocników działaniami ITU kieruje Rada (wybierana podczas konferencji). Rolą Rady jest prowadzenie kompleksowych zagadnień polityki telekomunikacyjnej – w celu zapewnienia, że działalność Związku, jego polityki i strategie w pełni odpowiadają aktualnemu dynamicznemu i szybko zmieniającemu się środowisku telekomunikacyjnemu.

Sektor ITU-R jest sektorem bardzo ważnym dla służb radiokomunikacyjnych, w tym dla Służby Radioamatorskiej i Służby Radioamatorskiej Satelitarnej. Co 4 lub 5 lat ITU organizuje Światową Konferencję Radiokomunikacyjną (WRC) w celu dokonania nowelizacji międzynarodowego Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zadaniem WRC jest przegląd oraz – jeśli jest to konieczne – nowelizacja Regulaminu Radiokomunikacyjnego – międzynarodowego traktatu dotyczącego wykorzystania widma częstotliwości radiowych oraz orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Nowelizacje dokonywane są na podstawie programu określonego przez Radę ITU, która bierze pod uwagę zalecenia opracowane przez poprzednie światowe konferencje radiokomunikacyjne. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji ITU, WRC ma prawo:

 • Dokonywania nowelizacji Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz wszelkich związanych z nim Planów przydziału i zagospodarowania częstotliwości;
 • Odnoszenia się do każdej sprawy o ogólnoświatowym charakterze w zakresie radiokomunikacji;
 • Instruowania Zarządu ds. Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Biura ds. Radiokomunikacji, a także dokonywania przeglądu ich działalności;
 • Określania kwestii do zbadania przez Zgromadzenie Radiokomunikacyjne i jego Grupy Studyjne w ramach przygotowań do przyszłych Konferencji Radiokomunikacyjnych.

Przed każdą WRC ma miejsce długi proces przygotowawczy, w którym zawsze uczestniczy IARU jako członek sektorowy. Dla IARU udział w tych spotkaniach jest istotny ze względu na potrzebę ochrony i zachowania częstotliwości radioamatorskich, a jeśli to możliwe także do poszerzenia zakresów dostępnych dla radioamatorów.

Grupy Studyjne oraz Zespoły Robocze ITU-R zajmują się każdym punktem porządku dziennego obrad WRC i próbują osiągnąć konsensus oraz opracować zalecenia, jak należy się odnieść do danego punktu porządku obrad i jakie podjąć w jego ramach działania w trakcie WRC.

Z kolei ITU-D jest sektorem, gdzie ma miejsce wiele prac ITU dotyczących reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych. Za dziedzinę swojego rozwoju ITU uważa telekomunikację w sytuacjach nadzwyczajnych, jako ważną część swoich projektów integrujących technologie telekomunikacyjne/informacyjne i komunikacyjne w ramach przewidywania i wykrywania sytuacji kryzysowych oraz ostrzegania o nich. Telekomunikacja w sytuacjach kryzysowych odgrywa bezdyskusyjnie istotną rolę w bezpośrednim następstwie katastrof, poprzez zapewnienie we właściwym czasie przepływu istotnych informacji niezbędnych agencjom rządowym i innym podmiotom udzielającym pomocy humanitarnej. Zadaniem IARU w ramach Sektora ITU-D jest zapewnienie, aby rola krótkofalarstwa w komunikacji w sytuacjach kryzysowych została zrozumiana i doceniona przez członków ITU.

Jednym z dokumentów tworzonych przez ITU jest Regulamin Radiokomunikacyjny – międzynarodowy traktat, dotyczący wykorzystania widma częstotliwości radiowych oraz orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Dokument ten jest co kilka lat nowelizowany.

Pełny tekst PR jest udostępniony na stronie internetowej ITU: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/. Na stronie dostępne jest zarówno aktualny tekst jak też wersje z lat ubiegłych.

Załącznikiem do Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest Międzynarodowy Przydział Prefiksów (International Call Sign Series). Ten dokument określa, jakimi prefiksami (ciągami znaków) są identyfikowane stacje w poszczególnych krajach świata. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ten przydział jest dokumentem ogólnym – jest w radiu, telewizji, do oznaczenia statków powietrznych a ponadto został także zaadoptowany do wykorzystania w krótkofalarstwie. Dokument ten jest dostępny na stronie ITU: https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/call_sign_series.aspx

Dokładne informacje, dotyczące działalności Związku można znaleźć na stronie internetowej ITU.


>> CU. Elementarz krótkofalowca: ITU (wersja PDF)

Tomek SP5UAF

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *