Sterownik GNI-r5 do rotorów RAU, RAK, BIG-RAK, RAEL

Sterownik rotora anteny obrotowej.

Dostępny jest nowy model sterownika rotora do obracania anten KF i UKF w azymucie typu GNI-r5. W stosunku do poprzednich wersji ma nowe funkcje i nową, stalową obudowę. Poniżej znajduje się skrócona instrukcja obsługi sterownika rotora anteny obrotowej GNI-r5.

GNI-r5 – różne wersje wyświetlacza
GNI-r5 – okablowanie
GNI-r5 – widok z tyłu

 

 

 

 

 

Istnieje wersja dla wytrawnych DX-manów – 3 sterowniki w jednaj obudowie jak niżej.

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp.

Sterownik GNI-r5 obsługuje jeden rotor posiadający wyjście impulsowe (impulsator lub kontaktron). Liczba impulsów na stopień musi mieścić się zakresie od 1 do 8. Obrót anteny jest możliwy z rozdzielczością od 0,125 do 1 stopnia w zakresie 0 do 360 stopni. Można ustawić zapas obrotu w każdą stronę (dolny i górny limit) poza zakres 0-360 stopni. Domyślna wartość zapasu to 180 stopni (pół obrotu), czyli w takim przypadku obrót jest od -180 do +540 stopni (dwa pełne obroty). Odczyt wartości azymutu jest możliwy z rozdzielczością do 1 stopnia. Sterownik GNI-r5 nadaje się np. do rotorów typu RAU, RAK, RAEL i BIG-RAK.

Aktualna wartość położenia anteny jest wpisywana do pamięci nieulotnej EEPROM sterownika w momencie osiągnięcia wartości końcowej wyznaczonej przez komputerowy program sterujący, albo w momencie wciśnięcia przycisku „Stop”.

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 109 x 58 x 125 mm.

Instalacja

Sterownik GNI-r5 zasilany jest ze złącza USB komputera poprzez kabel USB i złącze USB-mini na tylnej ściance. Prąd pobierany z wyjścia USB to typowo 45 mA, maksymalnie 90 mA. Przy pracy ręcznej bez komputera można wykorzystać typową ładowarkę lub Powerbank z gniazdem USB.

Napięcie zasilania DC silnika rotora podawane jest na gniazdo typu 2.1/5.5 (+ na środku!) na tylnej ściance. Napięcie zasilania może mieścić się w zakresie od 12 V do 24 V. Można wykorzystać dowolny zasilacz prądu stałego o wydajności prądowej minimum 3 A, jak np. zasilacz 13,8 V używany do zasilania transceivera. Równie dobre jest zastosowanie zasilacza 19 V od laptopa, a przy takim napięciu obrót anteny jest o 50% szybszy niż dla 13,8 V. Pobór prądu dla rotora typu RAU wynosi typowo ok. 1 A, maksymalnie 3 A. Masa zasilania silnika jest galwanicznie oddzielona od masy kontrolera i komputera.

Do przyłączenia rotora służy złącze typu NC/4p na tylnej ściance z podłączeniem do wyprowadzeń jak niżej:
• Pin 1 – sterowanie silnika (złącze 1 w konektorze rotora RAU)
• Pin 2 – sterowanie silnika (złącze 2 w konektorze rotora RAU)
• Pin 3 – czujnik impulsowy (złącze 3 w konektorze rotora RAU)
• Pin 4 – czujnik impulsowy (złącze 4 w konektorze rotora RAU)

Po instalacji i sprawdzeniu połączeń ustaw antenę w kierunku na północ (azymut 0) lub południe (azymut 180) i wykonaj kalibrację w sposób jak to opisano niżej w punkcie „Kalibracja”.

Panel czołowy

Wyświetlacz:
• Górna linijka domyślnie wskazuje aktualną wartość azymutu anteny w zakresie 0-359 stopni.
• Dolna linijka domyślnie wyświetla aktualne rzeczywiste położenie anteny w zakresie wyznaczonym dolnym i górnym limitem obrotu (np. od -180 do +540 stopni).
Przyciski:
• „>” – start obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
• „<” – start obrotu w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara
• „Stop” (czerwony) – natychmiastowe zatrzymanie rotora, lub kalibracja
• „Menu” (prawy) – wejście w menu ustawień.

Uwaga – aby rozpocząć obrót wciśnij jeden z przycisków startu i przytrzymaj wciśnięty ok. 1 sek. aż do zadziałania przekaźnika i rozpoczęcia pracy silnika (pulsowanie diody zielonej).

Dioda LED1 (zielona) pulsuje przy każdym obrocie rotora o 1 stopień. Świeci się ona w sposób ciągły po każdym użyciu przycisku „Stop”, a także: po udanej kalibracji ustawienia anteny, po wygaszeniu podświetlania wyświetlacza, oraz po osiągnięciu dolnego lub górnego limitu obrotu. Podświetlenie wyświetlacza automatycznie wyłącza się po (domyślnie) 20 minutach braku aktywności. Wartość tego czasu może być zmieniona w menu na dowolną w zakresie 1-60 minut.

Dioda LED2 (czerwona) wskazuje, że dołączone jest zasilanie silnika DC 12-24 V.

Praca ręczna

Do ręcznego sterowania rotorem można wykorzystać 3 przyciski na panelu czołowym: „>” (start obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wartość azymutu zwiększa się), „<” (start obrotu w stronę przeciwną) oraz „Stop” (czerwony, natychmiastowe zatrzymanie rotora przez operatora po osiągnięciu żądanej pozycji lub z innego powodu). Obrót rotora zawsze ustanie po wciśnięciu przycisku „Stop”, także przy sterowaniu z komputera. Jeśli w trakcie trwania obrotu chcesz zmienić jego kierunek, zaleca się najpierw zatrzymanie ruchu poprzez użycie klawisza „Stop”, a dopiero potem wciśnięcie przycisku „>” lub „<„. Wartość położenia anteny jest wpisywana do pamięci nieulotnej EEPROM sterownika w momencie wciśnięcia przycisku „Stop”.

Do ręcznego sterowania rotorem można również wykorzystać kontroler typu mysz, dołączany do dedykowanego gniazda mini-jack na tylnej ściance sterownika. Tu sterowanie działa w inny sposób: wciśnięcie prawego klawisza dostarczonej myszy powoduje obrót anteny zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do chwili zwolnienia nacisku, natomiast wciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje obrót w stronę przeciwną aż do chwili zwolnienia nacisku. Wciśnięcie klawisza środkowego klawisza (lub pokrętła) powoduje zatrzymanie ruchu rotora analogicznie jak czerwony przycisk „Stop” na płycie czołowej.

Kalibracja

Przycisk czerwony „Stop” służy również do kalibracji, czyli ustawienia pozycji początkowej (zerowanie) w dowolnej fizycznej pozycji anteny. Aby to wykonać należy trzymać wciśnięty przycisk „Stop” w czasie włączania zasilania i odczekać do pojawienia się komunikatu „Calibrate rotor”. Jeśli chcesz, aby wartości azymutu anteny oraz rzeczywistego jej położenia zostały w pamięci nieulotnej EEPROM ustawiane na 0 stopni (kierunek na północ), to wybierz przycisk „<„. Jeśli chcesz, aby wartości azymutu anteny oraz jej położenia zostały w pamięci EEPROM ustawione na 180 stopni (kierunek na południe), to wybierz przycisk „>”. Jeśli chcesz zrezygnować z kalibracji, to wciśnij klawisz „Menu”.

Praca automatyczna

Sterowanie z komputera jest możliwe za pomocą dowolnego programu kompatybilnego z protokołem komunikacyjnym AlfaSpid. Sterownik GNI-r5 ostał sprawdzony z programami: DXView (część DX Lab), Logger32, N1MM Rotor, PstRotator, HRD, Spid Driver, a także z programem testowym Alfa Radio (w języku Phyton ALFAMD.py).

Podczas konfiguracji oprogramowania zewnętrznego należy wybrać protokół AlfaSpid w odpowiednim miejscu tego programu i wybrać:
• AlfaSpid lub AlfaSpid RAK Az jako typ rotora, jego „model” lub „protocol”
• Serial Port – odpowiedni numer COM (po dołączeniu kabla USB zgłosi się on automatycznie – można sprawdzić jego numer w Menadżerze urządzeń systemu Windows), a następnie ustawić: 1200 bodów, 8 bitów, 1 bit stopu, bez parzystości.

Żądanie obrotu poniżej 5 stopni jest ignorowane. Wartość strefy martwej także może być zmieniona w menu na inną w zakresie 1-30 stopni.

Aktualna wartość położenia anteny jest wpisywana do pamięci nieulotnej EEPROM w momencie osiągnięcia wartości docelowej, która była przesłana przez program komputerowy. W trakcie obrotu można użyć przycisku „Stop”. W takim przypadku obrót zostanie natychmiast zatrzymany, a aktualna wartość położenia anteny zostanie wyświetlona i wpisana do pamięci nieulotnej EEPROM kontrolera.

Programowanie kontrolera GNI-r5

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Menu. Pojawi się napis „Entering setup..”, a następnie pierwsza opcja:
1. „LOW ant. limit:” (dolny limit obrotu anteny). Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić użyj przycisków „>” i „<„. Wartość może być ustawiona w zakresie -180 do 0 stopni. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu.
2. „HIGH ant. Limit:” (górny limit obrotu anteny). Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić to użyj przycisków „>” i „<„. Wartość może być ustawiona w zakresie 360 do 540 stopni. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu.
3. „Dead zone:” (strefa martwa). Jest to wartość minimalna kąta obrotu, która będzie akceptowana w przypadku otrzymania komendy z programu zewnętrznego; poniżej tej wartości komenda będzie ignorowana. Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić użyj przycisków „>” lub „<„. Wartość ta może być ustawiona w zakresie 1 do 30 stopni. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu.
4. „Pulses per deg:” (liczba impulsów na stopień). Jest to liczba impulsów z impulsatora rotora odpowiadająca obrotowi o jeden stopień kątowy. Wartość może być ustawiona w zakresie od 1 do 8. Wartość domyśla i najczęściej stosowana to 1. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu. Uwaga – wybór wartości nieodpowiedniej dla danego rotora może skutkować uszkodzeniem systemu antenowego!
5. „BL ON (minutes):” Jest to wartość czasu, po którym automatycznie wyłącza się podświetlenie wyświetlacza. Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić użyj przycisków „>” lub „<„. Wartość BL może być ustawiona w zakresie 1 do 60 minut. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu. Wciśnij przycisk „Stop”, jeśli podświetlenie wyłączyło się, a chcesz je włączyć ponownie.
6. „Antenna name:”  Można wybrać liczbę od 1 do 20. Każdej liczbie przypisana jest inna nazwa anteny, która będzie wyświetlana w dolnej linijce wyświetlacza. Jest to szczególnie przydatne, jeśli używasz więcej niż jeden kontroler GNI-r5 jednocześnie. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu.

UWAGA!

Najbardziej aktualna wersja instrukcji obsługi sterownika GNI-r5 znajduje się na stronie https://hf5l.pl/pdfs/

Od września 2022 r. sterowniki rotorów od SP5GNI nie są już dostępne.

Jeśli jesteś już posiadaczem sterownika GNI-r5 lub GNI-r8, a chcesz uaktualnić program wewnętrzny do najnowszej wersji, to napisz  – sp5gni@gmail.com (dostaniesz bezpłatnie plik oraz instrukcję uaktualnienia oprogramowania).

Mirek SP5GNI

Liczba komentarzy: 1

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *