Sterownik GNI-r6 do rotorów azymut/elewacja RAS, SPX, BIG-RAS

Sterownik podwójnego rotora anteny obrotowej.

Dostępny jest nowy model sterownika rotora do obracania anten UKF w azymucie i elewacji typu GNI-r6. Poniżej znajduje się skrócona instrukcja obsługi sterownika rotora anteny obrotowej GNI-r6.

Wstęp.

Sterownik GNI-r6 obsługuje jeden podwójny rotor z silnikami prądu stałego do obrotu w azymucie oraz elewacji, który ma wyjścia impulsowe (impulsator lub kontaktron). Obrót anteny jest możliwy z rozdzielczością 1 stopnia. Rotacja dla azymutu jest w zakresie 0 do 360 stopni z określonym zapasem w każdą stronę (domyślna wartość zapasu to 180 stopni, czyli w takim przypadku obrót jest od -180 do +540 stopni – dwa obroty). Obrót dla elewacji jest w zakresie -5 do 185 stopni. Dolne i górne limity obrotu mogą być zmienione poprzez Menu. Sterownik GNI-r6 nadaje się np. do rotorów typu RAS, SPX AZ/EL, BIG-RAS.

Aktualna wartość położenia anteny jest wpisywana do pamięci nieulotnej EEPROM sterownika w momencie osiągnięcia wartości końcowej wyznaczonej przez komputerowy program sterujący, albo w momencie wciśnięcia przycisku „Stop”.

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 109 x 58 x 125 mm.

Sterownik GNI-r6 zasilany jest ze złącza USB komputera poprzez kabel i złącze USB-mini. Prąd pobierany z wyjścia USB to typowo 45 mA, maksymalnie 130 mA. Przy pracy ręcznej bez komputera można wykorzystać typową ładowarkę lub Powerbank z gniazdem USB.

Napięcie zasilania DC silnika rotora podawane jest na gniazdo typu 2.1/5.5 na tylnej ściance. Napięcie zasilania może mieścić się w zakresie od 12 V do 24 V. Można wykorzystać dowolny zasilacz prądu stałego o wydajności prądowej minimum 5 A, jak np. zasilacz 13,8 V używany do zasilania transceivera. Równie dobre jest zastosowanie zasilacza 19 V od laptopa, a przy takim napięciu obrót anteny jest o 50% szybszy niż dla 13,8 V. Pobór prądu dla aktywnego jednego silnika rotora typu RAS wynosi typowo ok. 1 A, maksymalnie 3 A. Masa zasilania silnika jest galwanicznie oddzielona od masy kontrolera i komputera.

Do przyłączenia rotora służą 2 odpowiednio oznaczone złącza typu NC/4p na tylnej ściance z podłączeniem do wyprowadzeń jak niżej:
• Pin 1 (M1) – sterowanie silnika (złącze 1 w konektorze rotora RAS)
• Pin 2 (M2) – sterowanie silnika (złącze 2 w konektorze rotora RAS)
• Pin 3 (K2) – czujnik impulsowy (złącze 3 w konektorze rotora RAS)
• Pin 4 (K1) – czujnik impulsowy (złącze 4 w konektorze rotora RAS)

Po instalacji i sprawdzeniu połączeń należy wykonać kalibrację w sposób jak to opisano niżej w punkcie „Kalibracja”.

Wyświetlacz:
• Górna linijka wyświetlacza wskazuje aktualną wartość azymutu anteny w zakresie 0-359 stopni.
• Dolna linijka wskazuje aktualną wartość elewacji anteny w zakresie wybranym w Menu.
• Jeśli przed wartością azymutu znajduje się znak „>”, to rzeczywista wartość położenia anteny jest większa od kąta 359 stopni.
• Jeśli przed wartością azymutu znajduje się znak „<„, to rzeczywista wartość położenia anteny jest mniejsza od 0 stopni.
• Pierwsze od lewej pole na obu linijkach wyświetlacza są zarezerwowane dla znacznika, który wskazuje, że przyciski na panelu czołowym mogą sterować odpowiednio azymutem lub elewacją anteny.
Przyciski:
• „>” – start obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
• „<” – start obrotu w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara
• „Stop” (czerwony) – natychmiastowe zatrzymanie rotora
• „Menu” (prawy) – przytrzymanie przez 2-3 sekundy – przesunięcie znacznika góra/dół i odpowiednia zamiana wpływu przycisków na panelu czołowym na azymut lub elewację.
• „Menu” (prawy) – przytrzymanie przez więcej niż 4 sekundy – wejście w Menu ustawień.

Dioda LED1 (zielona) pulsuje przy każdym obrocie rotora o 1 stopień. Świeci się ona w sposób ciągły po każdym użyciu przycisku „Stop”, a także: po udanej kalibracji ustawienia anteny, po wygaszeniu podświetlania wyświetlacza, oraz po osiągnięciu dolnego lub górnego limitu obrotu. Podświetlenie wyświetlacza automatycznie wyłącza się po (domyślnie) 20 minutach braku aktywności. Wartość tego czasu może być zmieniona w menu na dowolną w zakresie 1-30 minut. Dioda LED2 (czerwona) wskazuje, że dołączone jest zasilanie silników DC 12-24 V.

Praca ręczna

Do ręcznego sterowania rotorem można wykorzystać 3 przyciski na panelu czołowym. Jeśli znacznik znajduje się w górnej linijce wyświetlacza to można obracać anteną w azymucie: „>” (start obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wartość azymutu zwiększa się), „<” (start obrotu w stronę przeciwną). Uwaga: wskazania azymutu są zawsze „modulo 360”, czyli po przekroczeniu od dołu wartości 359 stopni wskazania pokazywane są od wartości 0 stopni (w górę), a po przekroczeniu od góry wartości 0 stopni wskazania pokazywane są od wartości 359 stopni (w dół).

Jeśli znacznik znajduje się w dolnej linijce wyświetlacza można obracać antena w elewacji: „>” (start obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli wartość elewacji zwiększa się), „<” (start obrotu w stronę przeciwną).

Wciśnięcie przycisku „Stop” (czerwony) powoduje natychmiastowe zatrzymanie rotora – po osiągnięciu wymaganej przez niego pozycji lub z innego powodu. Obrót rotora zawsze ustanie po wciśnięciu przycisku „Stop”, także przy sterowaniu z komputera.  Wartość położenia anteny jest wpisywana do pamięci nieulotnej EEPROM sterownika w momencie wciśnięcia przycisku „Stop”.

Kalibracja

Przycisk czerwony „Stop” służy również do kalibracji, czyli ustawienia pozycji początkowych (zerowanie) w odpowiednich fizycznych pozycjach anteny, zarówno w azymucie jak i w elewacji. Przed zapisaniem wyników kalibracji do pamięci nieulotnej EEPROM należy ustawić antenę w odpowiednim położeniu.

W przypadku azymutu należy najpierw ustawić antenę za pomocą przycisków „>” lub „<” możliwie dokładnie na północ lub południe. Uwaga: nowy rotor typu RAS i podobne nie posiadają wyłączników krańcowych dla azymutu.

W przypadku elewacji rotor typu RAS i podobne są wyposażone w wyłączniki krańcowe. Położenie rotora musi być skalibrowane zarówno elektronicznie, jak i mechanicznie. Trzymając wciśnięty przycisk „<” należy najpierw obrócić rotor aż do zadziałania wyłącznika krańcowego i zaprzestania obrotu. Uwaga: poniżej pewnej wartości (domyślnie -5 stopni) rotor przechodzi w tryb pracy przerywanej – nie zwalniaj przycisku aż do momentu zatrzymania obrotu przez wyłącznik krańcowy. Zapamiętaj wartość elewacji wskazywaną przez dolną linijkę wyświetlacza. Następnie za pomocą przycisków „>”, „<” i STOP ustaw rotor w pozycji o 21 stopni (rezerwa) większej, co kończy kalibrację mechaniczną elewacji na 0 stopni. Zamocuj antenę na bomie i ustaw ją możliwie dokładnie w poziomie.

Aby wykonać kalibrację elektroniczną należy trzymać wciśnięty przycisk „Stop” w czasie włączania zasilania (kabla USB) i odczekać do pojawienia się komunikatu „Cal. Azimuth”. Jeśli chcesz, aby wartości azymutu anteny oraz rzeczywistego jej położenia zostały w pamięci nieulotnej ustawiane na 0 stopni (kierunek na północ), to wybierz przycisk „<„. Jeśli chcesz, aby wartości azymutu anteny oraz jej położenia zostały w pamięci ustawione na 180 stopni (kierunek na południe), to wybierz przycisk „>”. Jeśli chcesz zrezygnować z kalibracji w azymucie, to wciśnij klawisz „Menu”.

Pojawi się komunikat „Cal. Elevation”. Po kalibracji mechanicznej na 0 stopni opisanej wyżej wybierz przycisk „<„. Sprawdź czy górny zakres obrotu w elewacji wynosi 180 stopni lub więcej. Jeśli nie, należy ponowić kalibrację mechaniczną dla wartości rezerwy mniejszej od 21 stopni.

Praca automatyczna

Sterowanie z komputera jest możliwe za pomocą dowolnego programu kompatybilnego z protokołem komunikacyjnym AlfaSpid. Sterownik GNI-r6 ostał sprawdzony z programami Orbitron i SatPc32. Podczas konfiguracji oprogramowania zewnętrznego należy wybrać protokół AlfaSpid w odpowiednim miejscu tego programu i wybrać:
• Serial Port – odpowiedni numer COM (po dołączeniu kabla USB zgłosi się on automatycznie – można sprawdzić jego numer w Menadżerze urządzeń systemu Windows)
• ustawić: 600 bodów, 8 bitów, 1 bit stopu, bez parzystości
• wybrać opcje Resolution 1.0 lub Rot2prog

Aktualna wartość położenia anteny jest wpisywana do pamięci nieulotnej EEPROM w momencie osiągnięcia wartości docelowej, przesłanej przez program komputerowy. W trakcie obrotu można użyć przycisku „Stop”. W takim przypadku obrót zostanie natychmiast zatrzymany, a aktualna wartość położenia anteny zostanie wyświetlona i wpisana do pamięci EEPROM kontrolera.

Programowanie kontrolera GNI-r6

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Menu. Pojawi się napis „Entering setup..”, a następnie pierwsza opcja:
1. „LOW AZ. limit:” (dolny limit azymutu obrotu anteny). Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić użyj przycisków „>” i „<„. Wartość może być ustawiona w zakresie -180 do 0 stopni. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu.
2. „HIGH AZ. Limit:” (górny limit azymutu obrotu anteny). Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić to użyj przycisków „>” i „<„. Wartość może być ustawiona w zakresie 360 do 540 stopni. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu.
3. „LOW EL. limit:” (dolny limit elewacji obrotu anteny). Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić użyj przycisków „>” i „<„. Wartość może być ustawiona w zakresie -15 do 15 stopni. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu.
4. „HIGH EL. Limit:” (górny limit elewacji obrotu anteny). Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić to użyj przycisków „>” i „<„. Wartość może być ustawiona w zakresie 75 do 195 stopni. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu.
5. „BL ON (minutes):”. Jest to wartość czasu, po którym automatycznie wyłącza się podświetlenie wyświetlacza. Liczba w nawiasie to wartość aktualna. Jeśli chcesz ją zmienić użyj przycisków „>” lub „<„. Wartość BL może być ustawiona w zakresie 1 do 30 minut. Po ustawieniu żądanej wartości wciśnij ponownie przycisk Menu. Wciśnij przycisk „Stop”, jeśli podświetlenie wyłączyło się, a chcesz je włączyć ponownie.

Zapytania, zamówienia: sp5gni@gmail.com

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *